RSF4 DB data availability

Year V1, % V2, % V3, % F, %